Η αποστολή του βιογραφικού σας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας σημαίνει και τη ρητή αποδοχή των παρακάτω όρων.

ΌΡΟΙ

  • Κάθε Υποψήφιος παρέχει με την αποστολή του βιογραφικού σημειώματός του, σε όλες τις εταιρίες του Ομίλου FOURLIS, τη ρητή εξουσιοδότηση να προβούν στην απαιτούμενη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλου προσωπικού στοιχείου, που θα περιέλθει στην κατοχή των εταιριών του Ομίλου FOURLIS, υπ' ευθύνη του Υποψηφίου.
  • Οι εταιρίες του Ομίλου FOURLIS δυνάμει της εξουσιοδότησης αυτής προβαίνουν στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Υποψηφίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, και κάθε άλλης σχετικής νομοθετικής διάταξης, με σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων των Υποψηφίων για την κάλυψη θέσης, για την οποία απέστειλαν το βιογραφικό τους, ή για την κάλυψη άλλης θέσης για την οποία κρίνεται, κατά την επεξεργασία, ότι διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες.
  • Οι εταιρίες του Ομίλου FOURLIS μπορούν να ορίζουν εργαζομένους τους ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων, για λογαριασμό των εταιριών του Ομίλου FOURLIS, μέσα στα όρια των προαναφερόμενων διατάξεων.
  • Κάθε Υποψήφιος έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης των άρθρων 11 έως και 13 του ν. 2472/1997.
  • Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων των Υποψηφίων γίνεται υπ' ευθύνη τους και τα περιεχόμενα σε αυτά στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.