Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους αποστολής βιογραφικού σημειώματος και εφόσον συμφωνείτε, πατήστε «Αποδοχή Όρων».

ΌΡΟΙ–ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων σας γίνεται με αποκλειστικά δική σας πρωτοβουλία, επιμέλεια και ευθύνη για τα περιεχόμενα σε αυτά στοιχεία τα οποία οφείλετενα είναι ακριβή και αληθή.

  2. Ο ΌμιλοςFOURLIS (FOURLIS AE Συμμετοχών)είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα δεδομένα που συλλέγονται και από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας τίθενται όλες οι θυγατρικές Εταιρίες του Ομίλου(HOUSEMARKET ΑΕ, HOUSEMARKET Cyprus, HOUSEMARKET Bulgaria, IntersportΑΕ, IntersportCyprus, IntersportRomania, IntersportTurkey, TRADE LOGISTICS), ακόμα και αν έχει επιλεγεί μία συγκεκριμένη θέση εργασίας, διότι είναι δυνατό στο ίδιο βιογραφικό να έχουν πρόσβαση περισσότερες ή και όλες οι εταιρείεςτου Ομίλου.Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων αυτών είναι η αξιολόγηση υποψηφίων εργαζόμενων και η ανεύρεση κατάλληλης θέσης εργασίας στον Όμιλο ή τις Εταιρίες του Ομίλου.

  3. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι: γενικά στοιχεία (όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως/ηλικία,χώρα και πόληδιαμονής), στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο), εκπαίδευση και προϋπηρεσία. Επίσης κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει αν έχει συγγενικό πρόσωπο που εργάζεται στον Όμιλοή σε Εταιρία του Ομίλου και τυχόν συστάσεις καθώς και προτιμήσεις για την απασχόληση του που ο ίδιος επιθυμεί να δηλώσει (επιθυμητή πόλη/χώρα εργασίας, επιθυμητή θέση, τύπος εργασιακής σχέσης κ.α.) και να υποβάλλει ένα αρχείο με αναλυτικότερο βιογραφικό σημείωμα. Ο υποψήφιος που κοινοποιεί δεδομένα τρίτων προσώπων οφείλει να έχει ενημερώσει τα πρόσωπα αυτά για την παρούσα πολιτική επεξεργασίας και διατήρησης δεδομένων και να έχει λάβει την σύμφωνη γνώμη τους.

  4. Ο Όμιλος FOURLIS και οι Εταιρίες του Ομίλου προβαίνουν στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, και κάθε άλλη σχετική νομοθετική διάταξη, με σκοπό την κατά την εκτίμησή τους αξιολόγηση των ικανοτήτων σας ως υποψήφιοι εργαζόμενοι για την κάλυψη θέσης, για την οποία αποστείλατετο βιογραφικόσας, ή για την κάλυψη άλλης θέσης που διαχειρίζεται ή εκτιμά ο Όμιλος FOURLIS και οιΕταιρίες για την οποία κρίνεται, κατά την επεξεργασία, ότι διαθέτετετις απαιτούμενες ικανότητες. Η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητηγια την διερεύνησητης πιθανότητας να εργαστείτε στον Όμιλο ή τις Εταιρίες του Ομίλου(άρθρο 6 παρ. 1β Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 679/2016/ΕΚ).

  5. Αποδέκτες των δεδομένων αυτών είναι κυρίως οι αρμόδιοι για κάθεσυγκεκριμένη επεξεργασία εργαζόμενοι του Ομίλου και των Εταιριών του Ομίλου. Σε κάποια δεδομένα σας όμως είναι δυνατόν να έχουν πρόσβαση τόσο η εταιρεία που συντηρεί την ιστοσελίδα αυτή όσο και τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα (σύμβουλοι εύρεσης προσωπικού) στα οποία οΌμιλος FOURLIS και οι Εταιρίες του Ομίλου, δύνανταινα αναθέτουν μέρος ή το σύνολο της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό τους και, στο πλαίσιο των εργασιών που είναι αναγκαίεςγια την αξιολόγηση και κάλυψη εκάστης θέσης εργασίαςή για άλλες θέσεις εργασίας που ενδεχομένως προκύψουν και ταιριάζουν στην εμπειρία και στα προσόντα αυτών, καθώς και για λόγους επικοινωνίας μαζί τους αναφορικά με τις εν λόγω θέσεις. Οι τρίτοι αποδέκτες των δεδομένων σας δεσμεύονται συμβατικά να την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την λήψη των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

  6. Ο Όμιλος FOURLIS και οι Εταιρίες του Ομίλου λαμβάνουν τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων, δεν δύνανται όμως να εγγυηθούντην ασφάλεια των δεδομένων που θα διακινηθούν μέσω του εταιρικού ιστότοπου, ούτε μέσω συνδεόμενων ιστότοπων ή εφαρμογών.Οι υποψήφιοι εργαζόμενοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η διαβίβασηκαιαποστολή πληροφοριών μέσω διαδικτύου ενέχει κινδύνους.

  7. Τα βιογραφικά σημειώματα και λοιπά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται αυτομάτως στις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, εφόσον ο υποψήφιος δεν βρίσκεται σε διαδικασία πρόσληψης. Ο εύλογος αυτός χρόνος επιλέχθηκε με βάση το έννομο συμφέρον των μερών και τις τεχνικές δυνατότητες του συστήματος (άρθρο 6 παρ. 1στΓενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 679/2016/ΕΚ). Κάθε υποψήφιος εργαζόμενος που επιθυμεί να μην τηρούνται τα δεδομένα του για το ως άνω χρονικό διάστημα μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα διαγραφής αυτών, όπως προβλέπεται κατωτέρω.

  8. Μπορείτε να ασκήσετε οποτεδήποτε τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως αυτά ορίζονται στην σχετική νομοθεσία: διόρθωση καιεπικαιροποίηση των δεδομένων, μερική ή ολική («δικαίωμα στη λήθη») διαγραφή, εναντίωση ή περιορισμός της επεξεργασίας των δεδομένων, φορητότητα των δεδομένων, εναντίωση στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων καθώς και ανάκληση τυχόν δοθείσης συγκατάθεσης. Το σχετικό αίτημα μπορεί να υποβληθεί με email στην διεύθυνση dpo@fourlis.gr, Η εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος εντός (1) ενός μηνός από την ημερομηνία της έγκυρης υποβολής του, με την επιφύλαξη για μη ικανοποίηση ή μερική ικανοποίηση του δικαιώματος, εφόσον αυτό γίνεται για την τήρηση έννομης υποχρέωσης του Ομίλου ή/και των Εταιριών του Ομίλου ή για την εξυπηρέτηση των εύλογων έννομων συμφερόντων τους(όπως π.χ. σε περίπτωση καταγγελίας τρίτου για την κοινοποίηση των στοιχείων του από τον υποψήφιο ή σε περίπτωση αποστολής εγγράφων με υβριστικό ή παράνομο περιεχόμενοή σε περίπτωση αμφισβήτησης της ορθότητας μίας επιλογής υποψηφίου). Εφόσον θεωρείτε ότι δεν ικανοποιείστε από την απάντηση μας ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έχετε δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email complaints@dpa.gr).