Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους αποστολής βιογραφικού σημειώματος και εφόσον συμφωνείτε, πατήστε «Αποδοχή Όρων».

ΌΡΟΙ

  1. Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων των Υποψηφίων γίνεται με επιμέλεια και ευθύνη τους και τα περιεχόμενα σε αυτά στοιχεία οφείλουν να είναι ακριβή και αληθή.

  2. Κάθε Υποψήφιος παρέχει στον Όμιλο FOURLIS (FOURLIS AE Συμμετοχών)/Εταιρίες εργοδότες, με την αποστολή του βιογραφικού σημειώματός του, τη ρητή, πλήρη και ανεπιφύλακτη εξουσιοδότηση να προβεί στην κατά την ελεύθερη εκτίμησή της επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλου προσωπικού στοιχείου, που περιέλθει στην κατοχή του Ομίλου FOURLIS (FOURLIS AE Συμμετοχών)/Εταιρίες εργοδότες, με ευθύνη του Υποψηφίου.

    Διευκρινίζεται ότι μέσω της συγκεκριμένης σελίδας το βιογραφικό των υποψηφίων θα είναι προσβάσιμο από όλες τις θυγατρικές Εταιρίες του Ομίλου ακόμα και αν έχει επιλεγεί μία συγκεκριμένη θέση εργασίας.

  3. Τα προσωπικά στοιχεία που αποστέλλονται, συλλέγονται με την τεκμαιρόμενη συγκατάθεση των υποψηφίων και είναι: Όνομα, Επώνυμο, E-Mail, Τηλέφωνο, Ημερομηνία Γεννήσεως/ Ηλικία, Χώρα και πόλη Γέννησης, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία εκπαίδευσης, επαγγελματική σταδιοδρομία, στοιχεία σχετικά με τα προσωπικά ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων, που επιλέγουν οι ίδιοι να γνωστοποιήσουν.

  4. Ο Όμιλος FOURLIS (FOURLIS AE Συμμετοχών) / Εταιρίες εργοδότες δυνάμει της εξουσιοδότησης αυτής προβαίνει στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Υποψηφίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, και κάθε άλλης σχετικής νομοθετικής διάταξης, με σκοπό την κατά την εκτίμησή της αξιολόγηση των ικανοτήτων των Υποψηφίων για την κάλυψη θέσης, για την οποία απέστειλαν το βιογραφικό τους, ή για την κάλυψη άλλης θέσης που διαχειρίζεται ή εκτιμά ο Όμιλος FOURLIS (FOURLIS AE Συμμετοχών)/Εταιρίες εργοδότες για την οποία κρίνεται, κατά την επεξεργασία, ότι διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες.

  5. Ο Υποψήφιος έχει το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που απέστειλε και ο Όμιλος FOURLIS (FOURLIS AE Συμμετοχών) / Εταιρίες εργοδότες τηρεί και να αιτηθεί με ευθύνη του τη διόρθωση, συμπλήρωση ή διαγραφή αυτών δια της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  6. Ο Όμιλος FOURLIS (FOURLIS AE Συμμετοχών) / Εταιρίες εργοδότες μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή προστηθέντες τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό του Ομίλου FOURLIS (FOURLIS AE Συμμετοχών) / Εταιρίες εργοδότες μέσα στα πλαίσια των προαναφερόμενων διατάξεων. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με ο Όμιλος FOURLIS (FOURLIS AE Συμμετοχών) / Εταιρίες εργοδότες έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι υποψήφιοι υποβάλλουν σε αυτή στα πλαίσια των εργασιών που είναι αναγκαία για την αξιολόγηση και κάλυψη θέσης εργασίας.

  7. Οι υποψήφιοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η διαβίβαση, αποστολή πληροφοριών μέσω διαδικτύου ενέχει κινδύνους. Ο Όμιλος FOURLIS (FOURLIS AE Συμμετοχών) / Εταιρίες εργοδότες καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια τεχνικά για την προφύλαξη των δεδομένων, δεν δύναται όμως να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που θα διακινηθούν μέσω του εταιρικού ιστότοπου, ούτε μέσω συνδεόμενων ιστότοπων ή εφαρμογών.

  8. Για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διατηρούνται περισσότερο από όσο είναι αναγκαίο, ο Όμιλος FOURLIS (FOURLIS AE Συμμετοχών) / Εταιρίες εργοδότες προβαίνει σε διαγραφή τους στις 31 Δεκεμβρίου του μεθεπόμενου έτους από την ημερομηνία καταχώρησής τους, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωσή σας.